user_mobilelogo

– nádrže jsou vyrobené ze svařovaného polypropylenu a polyetylénu jsou součástí domovní kanalizační přípojky pro splaškové odpadní vody
– používají se k provádění revize domovních přípojek
– jedná se o plastovou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnos

 

POPIS

šachta je na přání zákazníka osazena průtočným žlabem, čistícím kusem, či zpětnou klapkou
plášť je po obvodu osazen plastovými výztuhami, jež zajišťují pevnost, počet a síla výztuh je určena vždy individuálně dle statického výpočtu na základě rozměrů šachty a tloušťky použitého materiálu
strop revizní šachty je osazen plastovou přístupovou šachtou, jež je zakryta poklopem plastovým, betonovým pochůzným nebo pojezdovým

DRUHY REVIZNÍCH ŠACHET

REVIZNÍ ŠACHTY K OBSYPÁNÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad, po usazení se šachta obsype tříděným výkopkem, obsyp je třeba po vrstvách hutnit, pokud je to možné, při obsypávání šachtu napustit vodou

REVIZNÍ ŠACHTY K OBETONOVÁNÍ

Umístění:
okality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla), plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi, po usazení šachty na požadované místo se šachta obetonuje

REVIZNÍ ŠACHTY K OBETONOVÁNÍ PROTI SPODNÍ VODĚ

Umístění:
místa, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru, plášť nádrže (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi, úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti šachty a výšce hladiny spodní vody
tyto údaje jsou nutné sdělit výrobci ještě před započetím výroby, obetonování se provede minimálně do výšky hladiny spodní vody, po vytvrdnutí betonu je třeba vodu vyčerpat

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.