user_mobilelogo

– zemní filtr se zařazuje za septik
– slouží jako druhý stupeň čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění (rekreační objekty, chatky v zahrádkářských koloniích
– biologické znečištění, které projde prvním stupněm čištění (septikem), ve filtru se rozkládají organismy, které žijí ve filtrační pískové vrstvě)

 

POPIS

voda ze septiku vtéká do rozvodového potrubí, dále protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva, vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím
filtrační lože (vrstva přibližně 0,6 m až 1,0 m) musí být z tříděného stálého materiálu (obvykle štěrku nebo písku) o průměru zrn 4 mm až 8 mm
těleso zemního filtru je uloženo v plastové nádrži a od okolního prostředí je vodotěsně odděleno
rozvodné potrubí musí být uloženo ve štěrkovém obsypu
sběrný drén je opatřen odvětrávacím potrubím, které je vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň terénu a je opatřeno stříškou, bránící znečištění potrubí výškový rozdíl přítoku a odtoku u filtru je obvykle 0,8 – 1,2 m kvalita vyčištěné vody na odtoku za septikem se zemním filtrem je srovnatelná s hodnotami u aktivační čistírny odpadních vod

MONTÁŽ

stavební jáma zajištěná proti spodní vodě drenáží plastová nádrž filtru se osadí na betonovou podkladní desku nebo pískové lože, rozvodné potrubí se postupně obsypává štěrkem (pískem)
potřebné frakce je třeba zajistit, aby stříška odvětrávacího potrubí byla dostatečně vysoko nad úrovní budoucího terénu
podle místních podmínek (obvyklá výška sněhové pokrývky v zimě) minimálně však 50 cm nejvyšší vrstva obsypu filtru se vytvaruje do zaoblené stříšky a přikryje geotextílií tak, aby srážkové vody stékaly z filtru do okolního terénu
výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.